Napredovanje

Raznolikost radnih mesta, mogućnost prelaska sa jednog na drugo radno mesto ne znači samo promenu pozicije, službe ili oblast rada već zahteva dosta učenja, ali takođe pruža značajno iskustvo, šire poglede na posao i izazove na radnom mestu što sve zajedno pozitivno utiče na Vašu karijeru u Pekomu. Napredak na više pozicije jednim delom zavisi i od toga u kojoj meri ste tokom karijere bili mobilni.

Vaš put u karijeri je odraz Vaših težnji i odluka koje se odnose na Vaš profesionalni razvoj, a u kojem Vi imate odlučujuću ulogu. Pekom Vam na tom putu pruža podršku postavljajući sisteme koji Vam pomažu da poboljšate i podržite Vaše odluke.